درباره ما

شركت ماهران با پشتوانه 15 سال تحقیقات مهندسی درزمینه علوم پلیمر و قطعات پرسی درسال1376 تاسیس وتولید انبوه خود درقطعات شروع نموداست.

 

 

شركت ماهران توليد كننده قطعات خودرو جهت بررسي وضعيت موجود وتحليل شرايط كاري به منظور ثبت موقعيت خود وبدست آوردن سهم بيشتري ازبازار اقدام به تدوين اين طرح تجاري نموده است

دراين طرح تجاري ابتدا اهداف بنيادين وكلان شركت مشخص وارزشها و آرمانها نيزتعريف گرديده اند. درراستاي پوشش دادن به ماموريتهاي مربوط به حوزه محصول وبازار وجغرافيا تدوين وبراساس اين اطلاعات نسبت به تحليل محيط رقابتي وبررسي وضعيت شركت نسبت به ساير رقبا صورت پذيرفته است.

براي جبران نقاط ضعف مشخص شده در منابع رقبا برنامه جبران وبراي تقويت وثبت نقاط قوت برنامه تدوين تعريف وجاري گشته است.

 

http://www.20script.ir